Koppelweg

Koppelweg

november 1983

Het eerste artikel in de eerste clubkrant.


Van de bestuurstafel

Graag wensen wij de ondernemende en enthousiaste redactie van ons clubblad in oprichting veel succes met het eerste nummer toe. De tot nu toe tot ons doorgedrongen geluiden over de eerste aanzet stemmen erg hoopvol. Van de daarin aangeboden ruimte willen wij gaarne gebruik maken u van enige zaken op de hoogte te brengen.

1.    Maandag 31 oktober a.s. kan er helaas niet geschaakt worden, omdat de gehele Onderbouw dan gesloten is. Dit was al geruime tijd geleden door de beheerder van de Onderbouw, de heer Henk Gieling, aan ons medegedeeld, maar helaas verzuimd om tijdig aan u door te geven.Op dit moment zijn we nog bezig om mogelijk elders onderdak te vinden, maar het is in het geheel niet zeker of dit zal lukken. Als de clubavond toch nog elders mocht doorgaan, dan krijgt u op een of andere manier nog tijdig bericht. Houdt u er maar rekening mee, dat er op 31 oktober niet geschaakt kan worden.
2.    De laatste maandag van elke maand was vastgesteld als een competitievrije dag en bestemd voor andere activiteiten, zoals openingen- en eindspelstudie, vrije partijen, simultaanseances en dergelijke. Door omstandigheden is onze interne wedstrijdleider, Herman Staring, in de toekomst verhinderd om op de derde maandag van elke maand op de clubavond aanwezig te zijn. Omdat hij op de competitie- dagen voor in indeling van de wedstrijden niet gemist kan worden en hijzelf ook de nodige competitiepartijen moet spelen, hebben wij er toe moeten besluiten de derde maandag van elke maand als vrije speelavond aan te wijzen, ü wilt hiermede wel rekening houden?
3.    Dan dus nu de derde maandag van de maand:
Maandag 21 november 1983 zal er een simultaanseance gegeven worden door een hiervoor aangezochte simultaangever, de heer Kets. Iedereen kan daaraan meedoen, dus ook alle jeugdleden.
Maandag 19 december 1983 moet een interne competitiedag blijven, omdat er anders niet genoeg wedstrijden gespeeld zijn om de promotie- en de degradatiekandidaten te kunnen aanwijzen.
Maandag 16 januari 1984 zullen er een aantal niet al te moeilijke eindspelsituaties die zich in een partij kunnen voordoen door Herman Rensen en Toon Teunissen behandeld worden. Hun trukendoos gaat open!
4.    Promotie en degradatie
Maandag 9 januari 1984 is de laatste ronde van de eerste competitiehelft.
Na de uitslagen hiervan wordt de stand opgemaakt en:
worden de onderaan geëindigde twee personen bekend gemaakt, die van de eerste groep degraderen naar de tweede groep;
promoveren de bovenaan geëindigde twee personen van de tweede groep naar de eerste groep.
De promotie en de degradatie geschiedt automatisch; er vinden dus geen promotie- en degradatiewedstrijden plaats.
Maandag 23 januari 1984 start men voor de tweede helft van de competitie, ieder weer met nul punten. In juni 1984 zijn er dan weer twee promotie- en twee degradatiecandidaten.
Na optelling van de in de beide competitie- helften behaalde punten in de eerste groep kan dan de clubkampioen bekend worden gemaakt.
5.  Om een zo eerlijk mogelijke uitslag te krijgen is het noodzakelijk, dat een ieder zijn competitieprogramma zo veel mogelijk afwerkt.
Een regelmatige komst naar de clubavond is dan ook dringend aan te bevelen. Dit maakt het voor de competitieleider gemakkelijker een goede planning door te voeren en wordt hij niet gedwongen om zijns ondanks beslissingen te nemen met soms heel vervelende gevolgen. Het is voorgekomen, dat iemand, blakende van strijdlust, voor de tweede keer op rij onverrichterzake weer naar huis moest, omdat er voor hem geen partij geformeerd kon worden.
Wilt u er daarom nog eens aan denken om de wedstrijdleider, Herman Staring - telefoon 08336-1450, op te bellen, als u eens een keer werkelijk niet kunt komen? Dat zal hij erg plezierig vinden! Namens hem al vast onze dank daarvoor.
6.    Het "ING.J.VEBVOORT-TOURNOOI", dat wij ons hadden voorgenomen om rond de Kerstmis 1983 te houden, vereist bij nader inzien nogal wat voorbereiding, publiciteit en onderbouwing en hebben wij daarom moeten verplaatsen naar de "crocusvacantie" in de week van 11-17 maart '84. De eerste stappen worden reeds ondernomen.
7.    Omdat ons clublokaal te klein wordt, zullen wij maandag 7 november a.s. een wat groter lokaal, ook in de Onderbouw, uitproberen. Als de verlichting er voldoende is en de naaste buren ons niet te veel storen, hopen we er te kunnen ' blijven.
8.    Dan willen wij u niet onthouden, dat ons ter ore is gekomen, dat onze gewaardeerde voorzitter, dominee Frans Dun, op zondag 6 november a.s. zijn 40-jarig jubileum als predikant viert.
Na de kerkdienst die om 10.00 uur die dag begint en waarin hijzelf de feestpredikatie houdt, recipieert hij vanaf ongeveer kwart over elf in restaurant "De Gouden Karper" ("de krent") in Hummelo.
Vanaf deze plaats al vast onze gelukwensen, Frans!

Doesburg, 21 oktober 1983
Namens het bestuur van het DOESBORGHSCH SCHAAKGENOOTSCHAP
Piet Weide, secretaris

Het Doesborghsch Schaakgenootschap
Opgericht 21 mei 1873

Voorzitter:           ds Frans Dun
   Zelhemseweg 6, 6999 DN Hummelo
   telefoon: 08348-1388
Secretaris:           Piet Weide
   Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg
   telefoon: 08334-2946
Penningmeester:  Toon Teunissen
   Molenveldsingel 56, 698I JS Doesburg
   telefoon: 08334-2045
Wedstrijdleider:  Herman Staring (intern)
                           De Gemeind 29, 6987 AT Giesbeek
   telefoon: 08338-1450
Wedstrijdleider:  Herman Rensen (extern)
                           't Walbekerveld 34, 6986 AX Angerlo
   telefoon: 08334-3869